Dự án
Tôn Đông Á
Location: Bình Dương
Chi tiết: Cung cấp cầu trục 50/16T, 32T, 20T, 16T, 12.5T, 10T, 8T, 5T.....
Tôn Hoa Sen
Location: Nghệ An, Bình dương, Vũng Tàu...
Chi tiết: Cung cấp cầu trục 50T, 32T, 20T, 10T, 5T....
Thép tiền chế ATAD
Location: Đồng Nai
Chi tiết: Cung cấp 15 bộ cầu trục 5T, 06 bộ 10T
Tôn Phương Nam
Location: Đồng Nai
Chi tiết: Cung cấp 06 bộ cầu trục 25T, 01 bộ cầu trục 15T, 03 bộ cầu trục 10T
Seico-SBC
Location: Hải Dương
Chi tiết: Cung cấp 11 cầu trục 5T, 02 cầu trục 10T, 01 cầu trục 16T
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10